REGULAMIN 

OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO „ZATOREK” 

 

Będziemy Państwu wdzięczni za przestrzeganie niniejszego regulaminu.

Ma on służyć w celu zapewnienia spokoju i bezpieczeństwa naszych gości

      1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady najmu domków campingowych oraz korzystania z infrastruktury towarzyszącej położonej na terenie osiedla wypoczynkowego „ZATOREK”, jak również zasady odpowiedzialności ponoszonej przez strony z tego tytułu.
 2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
  1. Regulamin – niniejszy dokument;
  2. Ośrodek – ośrodek wypoczynkowy „ZATOREK” położony w Zatorze, powiat oświęcimski, woj. małopolskie, przy ul. Granicznej 5, 32-640 Zator.
  3. Administrator Ośrodka – osoba zarządzająca Ośrodkiem: tj. ZATOREK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Szlak 77/222, 31-153 Kraków, KRS: 0000756408,  NIP: 6762557336,  REGON: 381735924, lub upoważniona osoba działająca w jego imieniu; 
  4. Domek – domek campingowy położony na terenie Ośrodka, przeznaczony na wynajem przez Gości, umeblowany i wyposażony w sposób umożliwiający korzystanie  z niego zgodnie z przeznaczeniem;
  5. Rezerwujący – osoba, która zamierza dokonać lub dokonała rezerwacji Domku  w sposób określony w Regulaminie na swoją rzecz lub na rzecz innych Gości,
  6. Gość – osoba fizyczna, która faktycznie korzysta z Domku na podstawie dokonanej rezerwacji;
  7. Usługi dodatkowe –usługi  inne niż najem Domku, świadczone przez Ośrodek na rzecz Gościa.
 3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Ośrodka oraz w jego recepcji.
 4. Regulamin stanowi integralną część umowy najmu Domku. Dokonując rezerwacji Gość potwierdza, że akceptuje warunki  Regulaminu.

 

                                                                                                  2.

REZERWACJA

 1. Rezerwacji Domku można dokonać: pod nr tel.: 888-555-334, a także za pomocą formularza znajdującego się na stronie: www.zatorek.pl lub osobiście w recepcji Ośrodka, w dniach i w godzinach działalności recepcji.
 2. Rezerwacja może zostać dokonana przez osobę mającą pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Rezerwacja musi zawierać co najmniej: imię i nazwisko osoby Rezerwującego; jego dane kontaktowe (adres, adres poczty elektronicznej lub telefon);  ilość osób (Gości), które będą użytkować Domek; okres, na który dokonana jest rezerwacja (daty rozpoczęcia i zakończenia najmu). Rezerwujący może wskazać również konkretny Domek, który ma być przedmiotem najmu.
 4. Ośrodek może odmówić przyjęcia rezerwacji i zawarcia umowy użytkowania Domku z jakiejkolwiek przyczyny. 
 5. Jeżeli dokonanie rezerwacji będzie możliwe, Administrator Ośrodka (lub system rezerwacji internetowej) niezwłocznie poinformuje o tym Rezerwującego używając danych kontaktowych podanych w rezerwacji (lub generując odpowiedni komunikat w systemie rezerwacji internetowej), a wraz z tą informacją poda informację o numerze rachunku bankowego, na który należy wpłacić opłatę za używanie domków, oraz termin dokonania tej wpłaty.
 6. Wysokość opłaty płatnej przy dokonywaniu rezerwacji określa Administrator Ośrodka (lub system rezerwacji internetowej). Rezerwacja może zostać uzależniona od wpłaty całości kwoty należnej za okres określony rezerwacją. 
 7. Jeżeli dokonanie rezerwacji z jakiejkolwiek przyczyny nie będzie możliwe, Administrator Ośrodka (lub system rezerwacji internetowej) poinformuje o tym rezerwującego używając danych kontaktowych podanych w rezerwacji (lub generując odpowiedni komunikat w systemie rezerwacji internetowej). 
 8. W terminie wskazanym w informacji, o której mowa w pkt. 5) rezerwujący zobowiązany jest dokonać wpłaty opłaty w wysokości podanej w tej informacji.
 9. Po uiszczeniu na rzecz Ośrodka określonej w informacji opłaty za korzystanie z Domku, Administrator Ośrodka (lub system rezerwacji internetowej) niezwłocznie potwierdzi dokonanie rezerwacji używając danych kontaktowych wskazanych w pkt. 3) Regulaminu. 
 10. Umowa najmu Domku zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia rezerwacji  przez Ośrodek. Umowa zawarta jest na warunkach określonych w rezerwacji oraz w niniejszym regulaminie.
 11. Jeżeli rezerwujący nie poda danych kontaktowych albo dane te nie umożliwią przesłania informacji lub potwierdzeń, o których mowa w niniejszym Regulaminie, rezerwację pozostawia się bez rozpoznania, a w takiej sytuacji rezerwacja nie jest wiążąca dla żadnej ze stron.

 

                                                                                                  3.

OKRES NAJMU

 1. Domki wynajmowane są na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny  15:00 a kończy o godzinie 10:00 dnia następnego.
 3. Gość może rozpocząć korzystanie z Domku od godz. 15.00 dnia oznaczonego w potwierdzonej przez Ośrodek rezerwacji jako początek najmu, a zakończyć o godz. 10:00 dnia oznaczonego w tej rezerwacji jako ostatni dzień najmu. 
 4. Przed zakwaterowaniem każdy Gość obowiązany jest podać Administratorowi Ośrodka swoje dane: imię, nazwisko, adres stałego zamieszkania, a opcjonalnie: numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer PESEL. Za zgodą Gościa Administrator Ośrodka może wykonać kopię dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości należącego do Gościa.
 5. Gość Ośrodka powinien zgłosić się w recepcji do godz. 10 dnia, w którym upływa termin najmu Domku. 

 

                                                                                                    4.

PRZEDŁUŻENIE NAJMU

 1. Najem Domku może zostać przedłużony na wniosek Gościa lub Rezerwującego na warunkach określonych niniejszym paragrafem.
 2. Ośrodek może odmówić przedłużenia najmu Domku z jakiejkolwiek przyczyny, w szczególności z powodu braku dostępności Domku lub z powodu nieprzestrzegania przez Gościa umowy lub Regulaminu.
 3. Jeżeli Ośrodek zgodzi się na przedłużenie najmu, przedłużenie dochodzi do skutku pod warunkiem uiszczenia przez Gościa lub rezerwującego opłaty należnej za kolejny okres najmu.
 4. Gość ośrodka nie może przekazywać domku osobom trzecim nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścił należną opłatę.

 

                                                                                                 5.

USŁUGI DODATKOWE

 1. Gość może korzystać ze świadczonych przez Ośrodek odpłatnych usług dodatkowych.
 2. Usługi dodatkowe obejmują mi.in. korzystanie z miejsca postojowego na terenie ośrodka, korzystanie ze strefy Aqua-Spa, oraz inne usługi określone w cenniku, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 3. Możliwość korzystania z usług dodatkowych zależna jest od ich dostępności.
 4. Do umowy o korzystanie z usług dodatkowych dochodzi po potwierdzeniu przez Administratora możliwości skorzystania z danej usługi, na zasadach analogicznych jak przy rezerwacji najmu Domku, po uiszczeniu przez Rezerwującego lub Gościa opłat za te usługi za cały okres świadczeń.
 5. Nieskorzystanie przez któregokolwiek z Gości z wykupionej usługi dodatkowej nie uprawnia do odmowy zapłaty lub do żądania zwrotu uiszczonej opłaty za tę usługę, chyba że z usługi nie można było skorzystać z przyczyn zawinionych przez Ośrodek.

 

                                                                                               6.

OPŁATY

 1. Za najem Domku lub za świadczenie usług dodatkowych Ośrodek pobiera opłaty określone w cenniku udostępnionym w recepcji oraz na stronie internetowej Ośrodka.
 2. Opłaty za najem Domku naliczane są za jeden domek i za jedną dobę hotelową najmu. Opłaty za usługi dodatkowe naliczane są ryczałtowo za możliwość korzystania z danej usługi dodatkowej przez okres jednej doby hotelowej przez wszystkich Gości jednego Domku.
 3. Cała należność za najem Domku pobierana jest przez Ośrodek z góry podczas dokonywania rezerwacji – w trybie określonym w § 2 Regulaminu. Jeżeli rezerwujący deklaruje płatność za pomocą karty płatniczej, Ośrodek może dokonać preautoryzacji karty lub pobrać z karty całą opłatę za najem Domku z góry.
 4. Z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu, opłaty za usługi dodatkowe pobierane są przez Ośrodek w chwili dojścia do skutku umowy o świadczenie takich usług – z góry za wszystkie doby, w których usługi będą świadczone.
 5. Ośrodek może zaoferować najem Domku w pakiecie z możliwością korzystania z usług dodatkowych, ustalając jedną cenę za każdą dobę hotelową, obejmującą możliwość korzystania z całego pakietu. W przypadku skorzystania przez Rezerwującego z pakietu, całość opłaty za pakiet jest pobierana w taki sam sposób, jak opłata za najem Domku.
 6. Ośrodek może uzgodnić z Rezerwującym lub Gościem indywidualnie opłaty i zasady ich pobierania w sposób inny i w innej wysokości, aniżeli określono to w niniejszym paragrafie. Ośrodek może również stosować promocje lub rabaty w stosunku do wszystkich lub określonych grup Gości.
 7. Ośrodek może oferować oferty bezzwrotne. Są one wiążące dla obu stron, jeżeli zostały indywidualnie przyjęte przez Rezerwującego lub Gościa.
 8. W przypadkach określonych w Regulaminie Gość lub Rezerwujący może zostać obciążony opłatami dodatkowymi.

 

                                                                                               7.

ZASADY KORZYSTANIA Z DOMKÓW I OŚRODKA

 1. Do korzystania z najętego Domku uprawnione są Goście, na rzecz których została dokonana potwierdzona rezerwacja, przez okres wskazany w rezerwacji. 
 2. Maksymalna liczba osób zakwaterowanych w domku to 5.
 3. Osoby nie będące Gośćmi mogą przebywać na terenie ośrodka w godzinach od 9:00 do 20:00. pod warunkiem zgody właściciela ośrodka ZATOREK
 4. Jeżeli osoba nie będąca Gościem przebywa na terenie ośrodka na zaproszenie Gościa lub Rezerwującego w godzinach innych, aniżeli określone powyżej, osoba taka zobowiązana jest do uiszczenia opłaty za najem Domku przez jedną osobę, w wysokości określonej cennikiem obowiązującym w Ośrodku. Za zapłatę tej należności odpowiedzialny jest solidarnie Gość lub Rezerwujący, na zaproszenie którego osoba nie będąca Gościem przebywa na terenie ośrodka.
 5. Gość zobowiązany jest używać Domku, jego wyposażenia i elementów infrastruktury Osiedla zgodnie z ich przeznaczeniem, umową oraz niniejszym Regulaminem, zgodnie z zasadami współżycia społecznego oraz w sposób, który nie naruszy praw, dóbr i słusznych interesów osób trzecich. Gość jest zobowiązany respektować prawo innych użytkowników Ośrodka do wypoczynku i spokoju oraz powstrzymać się od zachowań zakłócających ciszę, spokój i porządek na terenie Ośrodka.
 6. W Ośrodku obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 6:00.
 7. Zabrania się dokonywania przez Gościa zmiany miejsc wyposażenia Domku, w tym szaf, łóżek, stołów, sof, biurek, toaletek itp. 
 8. Zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia Domku. Zakaz powyższy nie dotyczy używania ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych. 
 9. Zabronione jest palenie tytoniu w Domku i używanie ognia otwartego na terenie Ośrodka.
 10. Zabronione jest wprowadzanie i przebywanie na terenie Ośrodka jakichkolwiek zwierząt. 
 11. Zabronione jest dokonywanie przez Gościa jakichkolwiek zmian, napraw, remontów, konserwacji Domków lub elementów infrastruktury Ośrodka.
 12. Gość jest obowiązany powiadomić przedstawicieli Ośrodka o każdym uszkodzeniu, utracie lub zniszczeniu Domku, jego wyposażenia, lub elementów infrastruktury Ośrodka, choćby uszkodzenie, utrata lub zniszczenie nie powstało z jego winy.
 13. Zabronione jest wnoszenie przez Gościa na teren Ośrodka przedmiotów zabronionych przez prawo albo przedmiotów, które ze względu na swe właściwości mogą zagrozić powstaniem szkody na mieniu lub osobie, w tym przedmiotów łatwopalnych lub materiałów wybuchowych, broni itp.
 14. Zakazuję się prowadzenia w ośrodku działalności gospodarczej przez Gości, w tym akwizycji i sprzedaży obnośnej, jak również działalności hazardowej oraz działalności zabronionej przez prawo.
 15. Gość zobowiązany jest do przestrzegania poleceń Administratora Ośrodka wydanych w celu zapewnienia porządku lub bezpieczeństwa.
 16. W dniu zakończenia umowy najmu Domek powinien zostać wydany Administratorowi Ośrodka w stanie niepogorszonym. Goście zobowiązani są  oraz usunąć z Domku i terenu Ośrodka wszelkie rzeczy przez nich wniesione. 
 17. W przypadku, gdyby którykolwiek Gość pozostawił jakąkolwiek rzecz na terenie Ośrodka, Administrator Ośrodka zawiadomi o tym Gościa lub Rezerwującego i wezwie ich do niezwłocznego odebrania rzeczy. Pozostawione rzeczy są składowane na terenie Ośrodka lub w innym wybranym przez Administratora Ośrodka miejscu na koszt i ryzyko Gościa. Administrator Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zniszczenia pozostawionych rzeczy.
 18.  Przyjazdy grup zorganizowanych, organizacje imprez muszą być zgłoszone Administratorowi obiektu. 
 19. Administrator ma prawo odmówić organizowania imprez na terenie ośrodka które nie były zgłoszone i zaakceptowane.
 20. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do korzystania z usług dodatkowych.

 

                                                                                                  8.

PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA OŚRODKA

 1. Administrator Ośrodka uprawniony jest i zobowiązany do wykonywania wszelkich czynności Ośrodka związanych z umową najmu. 
 2. Administrator Ośrodka zapewnia działanie recepcji na terenie Ośrodka, będącej do dyspozycji w dniach działalności Ośrodka w godzinach od 8:00 do 16:00
 3. Administrator Ośrodka zobowiązany jest do udostępnienia Domku Gościom określonym w rezerwacji na zasadach wyłączności oraz do umożliwienia korzystania przez Gości – wraz z innymi osobami – z infrastruktury Ośrodka przeznaczonej do wspólnego korzystania.
 4. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 7) i 8) niniejszego paragrafu Administrator Ośrodka zobowiązany jest  do utrzymywania porządku i bezpieczeństwa na terenie Ośrodka, przestrzegania zasad współżycia społecznego oraz przestrzegania przepisów dotyczących prowadzenia tego rodzaju zakładów i świadczenia usług.
 5. Administrator Ośrodka zobowiązany jest do utrzymania Domków, wyposażenia i elementów infrastruktury Ośrodka w należytym stanie, w tym do dokonywania w nim koniecznych napraw, konserwacji i remontów.
 6. Administrator Ośrodka zobowiązany jest do zapewnienia wysprzątania Domku na początku i końcu trwania umowy najmu. W trakcie trwania umowy najmu Administrator nie zapewnia codziennego sprzątania Domku.
 7. Administrator Ośrodka nie jest odpowiedzialny za należyte wykonywanie usług przez inne podmioty świadczące usługi dodatkowe na terenie ośrodka.
 8. Administrator Ośrodka nie jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania osób trzecich; w szczególności za zachowania innych użytkowników Ośrodka. W szczególności Administrator Ośrodka nie jest odpowiedzialny względem Gości lub Rezerwującego za nieprzestrzeganie przez innych użytkowników Ośrodka postanowień zawartej z nimi umowy najmu lub Regulaminu.
 9. W przypadku wystąpienia awarii, powstania szkody lub sytuacji stanowiącej zagrożenie powstania szkody na osobie lub mieniu, Administrator uprawniony jest do wejścia do Domku będącego przedmiotem najmu oraz do podjęcia czynności zmierzających do usunięcia awarii lub zagrożenia albo naprawienia szkody. Administrator powinien dokonać takich czynności w obecności przynajmniej jednego Gościa, chyba że jest to niemożliwe lub znacznie utrudnione, albo gdy grozi to nadmierną zwłoką w wykonaniu takich czynności.
 10. Administrator nie jest odpowiedzialny za przerwy w dostawie mediów (energii elektrycznej, wody, prądu, Internetu) spowodowane awariami. Administrator Ośrodka zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań zmierzających do usunięcia awarii w możliwym najkrótszym czasie. 
 11. Administrator Ośrodka zapewnia ochronę Ośrodka.
 12. Administrator Ośrodka może ustanowić regulaminy korzystania z poszczególnych elementów infrastruktury Ośrodka lub korzystania z usług dodatkowych (w szczególności: plac zabaw, basen itp.). Regulaminy te są wiążące dla Gości, jeżeli są one wywieszone w miejscu, w którym Gość bez trudności może zapoznać się z ich treścią.

 

                                                                                                      9.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KARY

 1. Gość ponosi odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju szkody spowodowane przez niego w Domku lub Ośrodku z przyczyn leżących po jego stronie.
 2. W szczególności Gość ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w konstrukcji Domków, ich wyposażeniu, elementach infrastruktury Ośrodka służącej do wspólnego użytku.
 3. Gość odpowiada również za szkody wyrządzone przez osoby przez niego zaproszone na teren Ośrodka – solidarnie z tymi osobami.
 4. Małoletni poniżej lat 13 będący Gośćmi powinni znajdować się pod stałym nadzorem swoich przedstawicieli ustawowych. Przedstawiciele ustawowi ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania takich małoletnich.
 5. Gość ponosi wyłączną odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wyrządzone przez niego osobom trzecim, w tym innym Gościom. Ośrodek nie jest odpowiedzialny ani współodpowiedzialny za tego rodzaju szkody.
 6. W przypadku naruszenia przez Gościa postanowień niniejszego regulaminu określonego w § 6 ust. 9, Gość zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Administratora Ośrodka kary w wysokości 400,- zł za każde naruszenie. Ośrodek może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kary. Kara płatna jest na wezwanie Administratora Ośrodka.
 7. Rezerwujący ponosi solidarną odpowiedzialność za naprawienie szkód wyrządzonych przez Gościa korzystającego z domku w wyniku rezerwacji dokonanej przez Rezerwującego oraz za zapłatę kar nałożonych zgodnie z Regulaminem.
 8. W przypadku nagannego zachowania gościa na wskutek którego konieczne będzie wezwanie ochrony lub policji, gość taki będzie obciążony kosztami związanymi z konieczną ochroną kwota za taką interwencję zaczyna się od 2000 zł w górę w zależności od danej sytuacji.

                                                                                                10.

REZYGNACJA I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Po dokonaniu rezerwacji, a przed rozpoczęciem umowy najmu, Rezerwujący ma prawo zrezygnować z najmu Domku, na zasadach określonych niniejszym paragrafem.
 2. Rezygnacji dokonuje się przez oświadczenie złożone Ośrodkowi.
 3. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu Rezerwujący z przyczyn leżących po stronie Rezerwującego, Rezerwujący zostanie obciążony opłatą za rezygnację w wysokości:
  1. 20% opłat należnych za najem Domku przez okres objęty rezerwacją – w przypadku anulowania rezerwacji w okresie dłuższym lub równym 60 dni przed datą rozpoczęcia pobytu wskazaną w rezerwacji,
  2. 50% opłat należnych za najem Domku przez okres objęty rezerwacją – w przypadku anulowania rezerwacji w okresie dłuższym lub równym 30 dni przed datą rozpoczęcia pobytu wskazaną w rezerwacji,
  3. 100% opłat należnych za najem Domku przez okres objęty rezerwacją – w przypadku anulowania rezerwacji w okresie krótszym niż 30 dni przed datą rozpoczęcia pobytu wskazaną w rezerwacji. 
 4. Jeżeli rezerwacja obejmowała najem Domku w pakiecie z usługami dodatkowymi, podstawą obliczenia opłat za rezygnację jest opłata należna za pakiet przez cały okres objęty rezerwacją.
 5. Opłaty za rezygnacje mogą zostać potrącone z opłat uiszczonych przez Rezerwującego z góry za najem Domku. 
 6. Część opłat pozostałych do zwrotu po potrąceniu Ośrodek zwróci niezwłocznie na rachunek bankowy, z którego została dokonana opłata przez Rezerwującego lub, jeżeli opłata nastąpiła w gotówce, do rąk Rezerwującego.
 7. W przypadku, gdyby okazało się, że Administrator Ośrodka zawarł z inną osobą umowę najmu Domku w tym samym okresie, którego dotyczyła rezerwacja będąca przedmiotem rezygnacji, Administrator Ośrodka może zwrócić pobraną od Gościa opłatę za rezygnację, o której mowa w ust. 3) – przy zachowaniu prawa Administratora Ośrodka do zatrzymania z tej opłaty różnicy pomiędzy opłatą należną od Rezerwującego za rezerwację, z której Rezerwujący zrezygnował, a opłatą pobraną od innej osoby za najem Domku w wyżej wskazanym okresie. Zwrot może nastąpić po upływie okresu rezerwacji, której dotyczyła rezerwacja, na wniosek Rezerwującego skierowany do Administratora Ośrodka. 
 8. Rezygnacja z najmu Domku jest równoznaczna z rezygnacją z korzystania z usług dodatkowych.
 9. Jeżeli korzystanie z usług dodatkowych nie jest elementem pakietu, rezygnacja z korzystania z usług dodatkowych może zostać dokonana na zasadach analogicznych, jak rezygnacja z najmu Domku (ust. 2,3 i 5 niniejszego paragrafu).
 10. W przypadku, gdy najem Domku i usługi oferowane są w pakiecie, nie można zrezygnować ze świadczenia jedynie ze świadczenia usług, z zachowaniem prawa do najmu Domku. Taka rezygnacja uważana jest za bezskuteczną.
 11. Administrator Ośrodka może odstąpić od umowy najmu w przypadku:
 1. zwłoki w dokonaniu opłat za najem Domku we właściwym terminie;
 2. naruszenia przez Gościa warunków określonych umową najmu lub niniejszym Regulaminem.
 1. Rezerwujący albo Gość ma prawo do odstąpienia od umowy z powodu rażącego naruszenia przez Ośrodek warunków określonych umową najmu lub niniejszym Regulaminem.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu nie wymaga wyznaczenia dodatkowego terminu do usunięcia naruszeń i ma skutek natychmiastowy. 
 3. Oświadczenie o odstąpieniu może dotyczyć całości lub części najmu. Oświadczenie może ograniczać się do części umowy zawartej na rzecz oznaczonego Gościa, którego zachowanie stało się przyczyną odstąpienia.
 4. Po wykonaniu prawa odstąpienia Administrator niezwłocznie zwróci na rzecz Rezerwującego uiszczone przez Rezerwującego opłaty za niewykorzystany okres pozostały do końca okresu objętego umową najmu, chyba że odstąpienie dotyczyło części umowy w zakresie dotyczącym jednego Gościa, a Domek pozostaje wynajęty przez pozostałych Gości będących stroną umowy najmu.
 5. Każda ze stron może dochodzić od drugiej strony naprawienia szkody związanej z odstąpieniem. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Gościa lub Rezerwującego. Administrator Ośrodka może zażądać od Rezerwującego lub Gościa zapłaty  opłat, o których mowa w ust. 3 c) za niewykorzystany okres pozostały do końca okresu objętego umową najmu.

 

                                                                                               11.

UWAGI I REKLAMACJE

 1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne zgłaszanie zastrzeżeń Administratorowi Ośrodka, co umożliwi pracownikom reakcję i poprawę standardu świadczonych usług 
 2. Gość jest uprawniony do składania reklamacji Administratorowi Ośrodka w terminach i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. W reklamacji powinno zostać wskazana przyczyn reklamacji i zawarte stosowne żądanie. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną.
 3. Administrator Ośrodka rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia oraz poinformuje składającego reklamację o sposobie jej rozstrzygnięcia.

                                                                                                  12.

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Dane osobowe podane przez Rezerwującego/Gościa na podstawie Regulaminu są przetwarzane na zasadach określonych Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) oraz postanowieniami niniejszego paragrafu.
 2. Administratorem danych osobowych jest Administrator Ośrodka wskazany w § 1 Regulaminu.
 3. Wszelkie zapytania dotyczące przetwarzania danych można kierować do Administratora Ośrodka na adres poczty elektronicznej zatorekbiuro@gmail.com
 4. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Gościa/Rezerwującego na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 5. Dane osobowe Rezerwującego/Gościa przetwarzane są w celu/celach:
 1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Ośrodka;
 2. procesu dokonania rezerwacji oraz zawarcia i realizacji umowy najmu Domku;
 3. zgłaszania, realizacji i dochodzenia roszczeń wynikających z umowy najmu Domku;
 4. w pozostałych przypadkach - dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 5 odbiorcami danych osobowych mogą być:
 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem Ośrodka przetwarzają dane osobowe dla których administratorem jest Administrator Ośrodka, w szczególności podmioty zajmujące się obsługą procesu rezerwacji lub obsługą procesu dochodzenia roszczeń.
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 5, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. W związku z przetwarzaniem Gościowi/Rezerwującemu danych osobowych przysługują następujące uprawnienia:
 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym); 
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
 5. prawo do przenoszenia danych; 
 6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 1. Realizacja prawa wyżej wskazanych może być ograniczona w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
 2. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), Gościowi/Rezerwującemu przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 3. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, Gościowi/Rezerwującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 
 4. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Gościa/Rezerwującego danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 5. Podanie przez Gościa/Rezerwującego danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 6. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

                                                                                                13.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych stosuje się postanowienia Kodeksu cywilnego i innych właściwych aktów normatywnych.
 2. Spory wynikłe z niniejszego Regulaminu rozpoznaje sąd właściwy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić na mocy jednostronnej decyzji Administratora Ośrodka.
 4. Postanowień Regulaminu w brzmieniu ustalonym dokonaną zmianą nie stosuje się do umów najmu rozpoczętych i niezakończonych w dacie dokonania zmiany.